INNOWACJE PEDAGOGICZNE
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Nauczyciel realizujący innowację: Barbara Łuszczak w klasie 8 w okresie od października 2019 roku do maja 2021 roku.

Celem innowacji jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, podnoszenie motywacji do nauki języka obcego, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka, doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, mówienia i pisania), rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poszerzanie kompetencji językowych
z zakresu posługiwania się językiem angielskim celem uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty, wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi, kształtowanie poczucia za własne wyniki w nauce, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole, zachęcanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu oraz podniesienie umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności.