INNOWACJE PEDAGOGICZNE
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Nauczyciele realizujący innowację: Jadwiga Marczak –Szpyt i Magdalena Podobińska w klasie 7 w okresie od 1 listopada 2019 roku do czerwca 2021 roku.

Celem innowacji jest głównie wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim i niemieckim poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie, uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języków obcych, doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (opracowywanie prezentacji multimedialnych, używanie komputerowych programów edukacyjnych i narzędzi internetowych, itp.), wzbogacanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe), kształtowanie kompetencji językowych adekwatnie do poziomu zaawansowania nauki języka, nabywanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych szkolnych i pozaszkolnych.