Stypendium
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Kilka słów o innowacji z języka angielskiego realizowanej w Szkole Podstawowej im. Franciszka Kyci w Kuryłówce, autorstwa pani Barbary Łuszczak.

Jednym z zadań realizowanych na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego było  zachęcanie uczniów do czytania nie tylko krótkich tekstów, esejów i artykułów umieszczonych w podręczniku i mających na celu przygotowanie do egzaminu, ale także   utworów pisanych w języku ojczystym chociażby Szekspira. ( Tak, mamy uczniów, którzy czytają w języku angielskim).

Jak wiemy, czytanie jest od wieków jedną z najpopularniejszych, a także najprzyjemniejszych czynności, którym oddaje się człowiek. Kiedy sięgamy  po ulubioną książkę przenosimy się w inny wymiar – miejsce, w którym toczy się akcja. Nasza wyobraźnia  współpracuje  z treścią książki, dzięki czemu nie potrzebujemy wirtualnej rzeczywistości, by doświadczyć niezwykłych przeżyć. Powstaje jednak pytanie – dlaczego warto czytać w języku angielskim?

Jakie korzyści daje nam lektura w tymże języku?

Otóż, warto wymienić kilka z najważniejszych zalet czytania w języku obcym, dzięki którym m.in.: rozwijamy nasz intelekt, zaczynamy inaczej - szerzej patrzeć na świat, poszerzamy nasze horyzonty. Oprócz tego: wzbogacamy nasze słownictwo, zyskujemy płynność językową, mamy dostęp do milionów ciekawych pozycji, a przede wszystkim nigdy się nie nudzimy.

Zachęcam do przeczytania tych i wielu innych dzieł, które mogę polecić z czystym sumieniem wszystkim moim rówieśnikom.

J.ANGIELSKI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„What connects the Vikings, Shakespeare and talking lions?”

English literature gave the world such works as Shakespeare's famous dramas, the huge universe of Middle-earth by J.R.R. Tolkien, a completely new and previously unknown view of the world of Virginia Woolf or the full of twists stories about Hercule Poirot, written by Agatha Christie. These unique writing styles that took over the world began to take shape as early as the seventh century.

The influence of Nordic culture (yes, the Vikings are not only invaders) and the Roman Empire created a completely new writing purpose in the British Isles, thanks to which currents of dramas, lyrical reflections and developed epic stories arose. When listing the English poets who are the most memorable in the world, William Shakespeare - an ingenious playwright and actor - who, interestingly, revolutionized the expression of emotions throughout English culture has to be the first one. According to some sources, for the needs of his dramas, he created 1700 completely new words, each with some meaning that cannot be described in any other way. szekspir.pngCurrently, none of these words can be distinguished from the text - because they all express the purpose of their existence so well that they stuck perfectly to English and were quickly transferred to other languages of the world. Unbelievable! In addition, it is Shakespeare who owes the spread of the romantic drama (all heroes die), and this indirectly led to the creation of e.g. black humor or even contemporary irony. Fascinating, isn't it?

Another character on the list that I can describe, because I have some knowledge about her, is Agatha Christie (but I encourage you to learn about the works of Virginia Woolf!), the author of detective stories about a Belgian detective, written at the beginning of the the 20th century. Her stories are thought out to the smallest detail, and the twists and turns are sometimes so unpredictable that you need to think about them for a while to understand them at all (I know from my own experience). An additional pinch of emotion is added by uncertain solutions to the topics discussed, often complicated and leaving questions. Hercules Poirot himself, the most famous character in her books, is such a wonderfully created character that I would become a criminal myself to be unmasked by him (I'm kidding, of course).hercules.png

Now, dear reader, we let the imagination run wild, namely we enter the land of royal lions and kings, dragons sleeping in dwarves mines and schools of magic and wizardry - a few words about the fantasy genre, which has its roots deeply entangled in the British culture.

Let's get started! Narnia and stories from this land, created by C.S. Lewis is a fairly well-known, interesting series of novels for young people. A fantastic land where time flows completely differently than in a parallel real world, it is a place where dreams come true, fairy-tale landscapes and noble chivalry are normal, completely different from everyday life - not only for heroes, but also for readers who can immerse themselves in quiet, casual reading for a moment among legends about brave kings (and queens), great battles and cavernous countries waiting to be discovered. Although these books are uncomplicated and their plot quite straightforward, they can immerse a man in the world of Narnia for hours and provide many impressions - I really recommend them.

Okay, now let's imagine that we are taking the world represented by Lewis's novel and multiplying its contents even ... a thousand times.

tolkien.pngWelcome to Middle-earth, a huge world created by John R. R. Tolkien, full of various creatures, locations, races and nations that are overwhelming with their detail and careful planning. Some of the civilizations he created had their own languages that you can really learn! Tolkien himself was a polyglot, knew more than 30 languages, and in his universe he modeled on many of the mythologies he knew (e.g. Celtic, Norse mythology and Arthurian legends), which he studied all his life. As a result, he created a work that disseminated fantasy literature and saved its author in the history of the world as one of the greatest English writers.

I will end with books steeped in Britishness and English culture. A series of novels about the boy, who lived - Harry Potter, captured the hearts of millions of people around the world, leading to the creation of the most active fantasy community of all times. Shocking (positively) can be a refined world presented in which each phenomenon and relationship between objects is strictly defined. Masses of mythical and legendary creatures, plants, spells and characters make the magic side of Great Britain real, and the juxtaposition of the world of "Muggles" - non-magical people with a purely magical world, sometimes causes bizarre situations, but at the same time makes it easy to read the next volumes of stories about young wizard, identifying with the main character. J.K. Rowling, the author of the whole saga, became the first millionaire by writing books. However, most of the money was donated to the development of her magical universe and charity help - a great attitude! She is currently working on the book "The Ickabog", which can be found online for free. Although it is a book intended for children, I am sure that it will bring important values to everyone.aa.png

I could praise the literature of British writers indefinitely, although I sincerely encourage YOU, my reader, to delve into the depths of the seas of cavernous books, short poems and moving plays staged on theater stages around the world. Meanwhile, coming back to reading The Hobbit again, I wish you happy conquest of English literature and best regards,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J.POLSKI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Literatura angielska dała światu takie dzieła, jak sławne do dziś dramaty Szekspira, ogromne krainy Tolkiena, zupełnie nowe i nieznane wcześniej spojrzenie na świat Virginii Woolf czy pełne zwrotów akcji śledztwa Herkulesa Poirot, pisane przez Agathę Christie. Te unikalne style pisarstwa, które zawładnęły światem, zaczęły kształtować się już w VII wieku.

Wpływ kultury nordyckiej (tak, wikingowie to nie tylko najeźdźcy) oraz Cesarstwa Rzymskiego stworzył na Wyspach Brytyjskich zupełnie nowy cel pisarstwa, dzięki któremu powstawały i do dziś powstają nurty dramatów, lirycznych rozmyślań oraz rozwiniętych opowiadań epickich. Wymieniając poetów, którzy najbardziej zapadli światu w pamięć, przed szereg trzeba bezprecedensowo stawić Williama Szekspira - genialnego dramaturga i aktora, który, co ciekawe zupełnie zrewolucjonizował wyrażanie emocji w całej kulturze języka angielskiego. Według niektórych źródeł, na potrzeby swoich utworów, utworzył 1700 zupełnie nowych słów, każde posiadające jakieś niemożliwe do opisania w inny sposób znaczenie. Obecnie żadnego z tych słów nie da się wyróżnić z tekstu - wszystkie bowiem tak dobrze wyrażają cel swojego istnienia, że przylgnęły idealnie do języka angielskiego i prędko zostały przeniesione do innych języków świata. Niewiarygodne! Poza tym, to Szekspirowi zawdzięczamy rozpowszechnienie dramatu romantycznego (wszyscy bohaterowie giną), a pośrednio doprowadziło to do powstania np. czarnego humoru czy nawet współczesnej ironii. Fascynujące, nieprawdaż?

Kolejną postacią na liście, którą mogę opisać, bo mam o niej jakieś pojęcie, jest Agata Christie (ale jak najbardziej zachęcam do poznania dzieł Virginii Woolf!). Autorka powieści kryminalnych o belgijskim detektywie tworzyła na początku XX wieku. Jej utwory są przemyślane w najmniejszych szczegółach, a zwroty akcji są czasami tak nieprzewidywalne, że trzeba chwilę nad nimi pomyśleć, żeby w ogóle je zrozumieć (wiem z doświadczenia). Dodatkową szczyptę emocji dodają niepewne rozwiązania poruszanych wątków, często zawiłe i pozostawiające pytania. Sam Herkules Poirot, czyli najsłynniejszy bohater jej książek, jest tak wspaniale wykreowaną postacią, że sam zostałbym przestępcą, aby być zdemaskowanym przez niego (żartuję oczywiście, nie róbcie tak!).

Teraz, drogi czytelniku bądź czytelniczko, puszczamy wodze fantazji, a mianowicie wkraczamy na ziemię królewskich lwów i królów, smoków śpiących w krasnoludzkich kopalniach oraz szkół magii i czarodziejstwa - kilka słów o gatunku fantasy, który same swoje korzenie ma wplątane głęboko w brytyjską kulturę.

Zaczynajmy! Narnia i opowieści z tej krainy, tworzone przez C.S. Lewisa to dość znana, ciekawa seria powieści dla młodzieży. Fantastyczna kraina, w której czas płynie zupełnie inaczej niż w równoległym świecie realnym, to miejsce spełnienia marzeń, bajkowych krajobrazów i szlachetnej rycerskości, całkowicie odmienne od szarej codzienności - nie tylko dla bohaterów, a także czytelników, którzy przy spokojnej, niezobowiązującej lekturze mogą zanurzyć się na chwilę wśród legend o mężnych królach (i królowych), wielkich bitwach i przepastnych krajach, czekających na odkrycie. Choć utwory te są nieskomplikowane, a ich fabuła dosyć prostolinijna, potrafią zanurzyć człowieka w świecie Narni na wiele godzin  i dostarczyć wielu wrażeń - naprawdę polecam.

Dobrze, teraz wyobraźmy sobie, że bierzemy świat przedstawiony powieści Lewisa i mnożymy jego zawartość chociażby... tysiąckrotnie.

Witajcie w Śródziemiu, ogromnym świecie wykreowanym przez Johna R. R. Tolkiena, pełnym różnorakich istot, lokacji, ras i narodów, które wręcz przytłaczają swoją szczegółowością i pieczołowitym planowaniem. Niektóre ze stworzonych przez niego cywilizacji posiadały własne języki, których można się naprawdę nauczyć! Sam Tolkien był poliglotą, znał ponad 30 języków, a w swoim uniwersum wzorował się na wielu znanych przez niego mitologiach (chociażby mitologia celtycka, nordycka i legendy arturiańskie), które przez całe życie studiował. W efekcie stworzył dzieło, które upowszechniło literaturę fantasy i zapisało swego autora w dziejach świata, jako jednego z największych pisarzy angielskich.

Moje wywody skończę na książkach przesiąkniętych brytyjskością i angielską kulturą. Seria powieści o chłopcu, który przeżył - Harrym Potterze, zawładnęła sercami milionów ludzi na całym świecie, doprowadzając do stworzenia najbardziej aktywnej społeczności fanów fantasy obecnych czasów. Szokować (pozytywnie) może dopracowany świat przedstawiony, w którym każde zjawisko i relacja między obiektami jest ściśle określona. Masy mitycznych           i legendarnych stworzeń, roślin, zaklęć i wzorców postaci urealniają magiczną stronę Wielkiej Brytanii, a zestawienie świata „mugoli” - osób niemagicznych ze światem czysto magicznym, powoduje czasem kuriozalne sytuacje, ale jednocześnie sprawia, że łatwo czyta się następne tomy historii o młodym czarodzieju, utożsamiając się z głównym bohaterem. Niebezpodstawnie J.K. Rowling, autorka całej sagi, stała się pierwszą osobą, która dzięki pisaniu książek została milionerką. Większość pieniędzy przekazała jednak na rozwój swojego magicznego uniwersum oraz pomoc charytatywną - wspaniała postawa! Obecnie pracuje ona nad książką „The Ickabog”, którą można odnaleźć w internecie za darmo. Mimo, iż jest to książka przeznaczona dla dzieci, to jestem pewien, że będzie niosła wartości ważne dla każdego.

Mógłbym tak wychwalać literaturę brytyjskich pisarzy w nieskończoność, aczkolwiek szczerze zachęcam, abyś TY SAM, czytelniku, zagłębił się w odmęty mórz przepastnych ksiąg, krótkich wierszy i poruszających sztuk, wystawianych na scenach teatralnych całego świata. Tymczasem ja, wracając do ponownej lektury „Hobbita”, życzę Ci szczęśliwych podbojów literatury i serdecznie pozdrawiam,

Patryk Szantula

Źródła:

Mem o Szekspirze:

https://pl.pinterest.com/pin/442197257133074329/

Herkules Poirot:

https://kalokagatiablog.wordpress.com/2017/06/11/herkules-poirot-i-tradycja/

Tokien:

https://www.giantbomb.com/j-r-r-tolkien/3040-47777/characters/

Hogwart:

https://hogwart2012.blogspot.com/p/miejsca.html