INNOWACJE PEDAGOGICZNE
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Nauczyciel realizujący innowację: Małgorzata Sztyrak w klasie VIb w okresie od 1 grudnia 2019r. do 30 listopada 2020r.

Głównym założeniem innowacji jest wspomaganie procesu uczenia się i czynienie go atrakcyjnym. Rysowanie głęboko angażuje
w proces przetwarzania informacji, co różni je od automatycznego zapisywania tekstu. Notatka wizualna, będąca połączeniem pisma ręcznego, rysunków, kształtów, elementów wizualnych takich jak strzałki, ramki - wyzwala działanie, uruchamia proces skojarzeń, odwołuje się do emocji, ponadto jest procesem, w którym zaangażowane są równocześnie różne zmysły: wzrok, dotyk, słuch. Proces przekładania treści na obraz opiera się na łańcuchu czynności sprzyjających procesowi skutecznego uczenia się: najpierw przeczytaj lub posłuchaj – potem pomyśl i przeanalizuj treść, wyobraź ją sobie – następnie zapisz, zwizualizuj. Myślenie wizualne zatem pozwala uczniom na wypracowanie skutecznych sposobów uczenia się, tworzenie bardziej zrozumiałego przekazu, ułatwiającego zapamiętywanie treści, pobudza kreatywność, utrzymuje skupienie i koncentrację, wzbogaca działania o element zabawy, uatrakcyjniając tym samym przekaz.

Nauczyciele realizujący innowację: Jadwiga Marczak –Szpyt i Magdalena Podobińska w klasie 7 w okresie od 1 listopada 2019 roku do czerwca 2021 roku.

Celem innowacji jest głównie wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzanie pasji i zainteresowań uczniów językiem angielskim i niemieckim poprzez pokazanie, jak duże znaczenie ma znajomość języków obcych we współczesnym świecie, uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języków obcych, doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (opracowywanie prezentacji multimedialnych, używanie komputerowych programów edukacyjnych i narzędzi internetowych, itp.), wzbogacanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe), kształtowanie kompetencji językowych adekwatnie do poziomu zaawansowania nauki języka, nabywanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych szkolnych i pozaszkolnych.

Nauczyciel realizujący innowację: Barbara Łuszczak w klasie 8 w okresie od października 2019 roku do maja 2021 roku.

Celem innowacji jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, podnoszenie motywacji do nauki języka obcego, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka, doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, mówienia i pisania), rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poszerzanie kompetencji językowych
z zakresu posługiwania się językiem angielskim celem uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty, wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego, rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi, kształtowanie poczucia za własne wyniki w nauce, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole, zachęcanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu oraz podniesienie umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności.

Nauczyciel realizujący innowację: Liliana Kania Zawierucka w grupach przedszkolnych 0 „A” i „B” i klasie II w okresie od 4 listopada 2019 roku do 31 maja 2020 roku.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: wykorzystanie Bum Bum Rurek, odkrywanie sposobu wydobywania dźwięków, zapoznanie z Bum Bum Rurkami jako instrumentem muzycznym, wdrożenie pracy metodą zabawową, naśladowczą i aktywizującą. Celem głównym jest stworzenie bazy i sytuacji edukacyjnych do zorganizowanej, inspirowanej i spontanicznej ekspresji muzycznej dzieci, rozwój ich kompetencji i zainteresowań w tym zakresie oraz przygotowanie dzieci do świadomego korzystania z dorobku kultury artystycznej. Cele szczegółowe obejmują: współpracę i współdziałanie z rówieśnikami w planowaniu i realizowaniu wytyczonego celu, dostosowanie się do reguł , przestrzeganie ustalonych zasad, rozwijanie uwagi i koncentracji, rozwijanie spostrzegawczości, poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej, słuchu muzycznego, umiejętności gry na Bum Bum Rurkach, sprawności ruchowej , pobudzanie wyobraźni i kreatywności, rozpoznawanie i nazywanie kolorów, panowanie uczniów nad emocjami, wzrost poczucia własnej wartości i współodpowiedzialności, poznanie podstawowych cech muzyki i rozpoznawanie wybranych utworów muzycznych.

Autorzy innowacji: Joanna Serkiz, Maria Wolanin

Nauczyciele realizujący innowację: Joanna Serkiz, Maria Wolanin, Małgorzata Szeliga w klasach piątych na lekcjach j. polskiego oraz matematyki od listopada 2019 do końca roku szkolnego 2019/2020.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie kompetencji matematycznych na j. polskim, a polonistycznych na matematyce oraz współpraca w organizowaniu działań pozalekcyjnych powiązanych z matematyką i językiem polskim. Matematyka jest nazywana królową nauk, więc uczy podstaw logicznego myślenia, wyciągania wniosków, analizy i syntezy treści. Jest właściwie kluczem do wszystkiego. Okazuje się, że spotykamy ją również podczas nauki języka ojczystego. Uczniowie przeliczają głoski, litery, zgłoski
w wierszu- to tylko maleńki ułamek tego, co można realizować na lekcjach j. polskiego. Kolejną propozycją naszej innowacji jest rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym na lekcjach matematyki. Dobrze by było uświadomić uczniom, jak ważna jest kultura języka na co dzień i jak piękny jest język polski. Należałoby położyć nacisk na poprawność ortograficzną
i gramatyczną (w zakresie składni, fleksji i fonetyki) . Będą również rozwijane umiejętności związane z redagowaniem tekstów. Ważną sprawą jest również poszerzanie słownictwa czynnego uczniów.