Tablica ogłoszeń
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję się, że :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce,
 • W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym ( 6 ust. 1 lit. e RODO
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.
 • Posiada Pani/Pan prawo do; na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków: na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem: lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie art. 20 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 21 prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia Pani/Pana dziecka

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia : 02.10.2020r.

Aktualizacja zasad  zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej  im. Franciszka Kyci w Kuryłówce

Od poniedziałku 9 listopada 2020 roku

 • Oddziały przedszkolne  będą pracowały w trybie stacjonarnym.

W klasach  I – VIII nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • Nauczyciele materiały udostępniają przez Office 365 i e-dziennik VULCAN
 • Lekcje będą prowadzone na platformie Microsoft Teams
 • kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika VULCAN,
  w sprawach bardzo pilnych kontakt telefoniczny od 14:00 do 16:00

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania
z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny, Teams (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania
  w szkole);
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną ;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości;
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica
u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  
w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) . Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów
i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).

Podczas  realizowania celu nauczania  ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego) ,czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.), ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).

 

 

 

PAMIĘTAJMY o tym, że podczas zdalnego nauczania:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, na platformie Teams, lekcji on-line itp) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom poprzez Teams lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w Vulcanie)
  ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

Wychowawca klasy

 • Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 • Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie
  i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 • W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 • Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 • Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 • Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;
 • Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 • Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 – 14:00, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w Vulcanie
 • Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie obecności podczas lekcji on-line, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 16:00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje
  w e-dzienniku.
 • Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu
 • Zajęcia online lekcje online przez Teams 30min +15 minut praca samodzielna ucznia, zadajemy minimum zadań domowych
 • Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji , nauczyciel ma obowiązek przesłania dla ucznia materiały do pracy
 • Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 • Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe (nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia –kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy traktować indywidualnie)
 • Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Pedagog szkolny

 • W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
 • Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zajęć pedagoga
 • Na stronie internetowej szkoły pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców.
 • Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 • Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,
  w szczególności:

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu
z dyrektorem,

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania   zdalnego,

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
     6. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania   zdalnego.

 Uczniowie
1.Uczeń samodzielnie  lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2.Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Vulcan)
i Teams, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły,
3.Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji,
4.Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
5.Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w Teams. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16:00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w Vulcanie
6.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
7.Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;
8.Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
9.Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
11.Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
12.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerami w Internecie,
13.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 Rodzice

1.Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2.Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
3.Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
4.Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
5.Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

konkurss

Od poniedziałku, 26 października 2020 roku

 • Oddział przedszkolny i klasy I-III będą pracowały w trybie stacjonarnym.
 • W szkole będzie także funkcjonowała świetlica szkolna.
 • Wszystkie klasy młodsze rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00

W klasach IV – VIII nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • Nauczyciele materiały udostępniają przez Office 365 i e-dziennik VULCAN
 • Lekcje będą prowadzone na platformie Microsoft Teams
 • kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika VULCAN,
  w sprawach bardzo pilnych kontakt telefoniczny od 14:00 do 16:00

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania
z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny, Teams (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania
  w szkole);
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną ;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości;
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica
u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy  okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  
w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) . Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów
i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).

Podczas  realizowania celu nauczania  ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego) ,czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.), ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).

 

PAMIĘTAJMY o tym, że podczas zdalnego nauczania:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, na platformie Teams, lekcji on-line itp) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom poprzez Teams lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w Vulcanie)
  ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

Wychowawca klasy

 • Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
 • Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie
  i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 • W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
 • Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

 • Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 • Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji;
 • Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.;
 • Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 – 14:00, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w Vulcanie
 • Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie obecności podczas lekcji on-line, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 16:00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje
  w e-dzienniku.
 • Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu
 • Zajęcia online lekcje online przez Teams 30min +15 minut praca samodzielna ucznia, zadajemy minimum zadań domowych
 • Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji , nauczyciel ma obowiązek przesłania dla ucznia materiały do pracy
 • Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy
 • Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe (nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia –kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy traktować indywidualnie)
 • Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Pedagog szkolny

 • W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
 • Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zajęć pedagoga
 • Na stronie internetowej szkoły pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców.
 • Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 • Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,
  w szczególności:

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu
z dyrektorem,

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania   zdalnego,

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
     6. Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania   zdalnego.

 Uczniowie
1.Uczeń samodzielnie  lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2.Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Vulcan)
i Teams, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły,
3.Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji,
4.Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
5.Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w Teams. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16:00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w Vulcanie
6.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
7.Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;
8.Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
9.Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
10. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
11.Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
12.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerami w Internecie,
13.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 Rodzice

1.Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2.Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
3.Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
4.Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
5.Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

InstaLing jest aplikacją, która umożliwia uczniom szybką naukę słówek, a nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz dostęp do narzędzi do oceny wyników. W biezącym roku szkolnym, w ramach innowacji pedagogicznej z programu korzystają uczniowie klasy 8.
Oto link:   https://instaling.pl/